ÁSZF

A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ ZRT.

Értékesítési és szállítási szabályzat

Általános szerződési feltételek

(Ptk. 6:78 §)

 1. A keretszerződés érvényessége és hatálya:

A jelen értékesítési és szállítási szabályzat, mint általános szerződési feltétel érvényességi és tartalmi elemét képezi a megrendelő és a gyártó között létrejött egyedi szerződésnek. Az általános szerződési feltételeket minden megrendelésre, megkötött szerződésre, valamint az azokkal összefüggő szállítási-fuvarozási megállapodásra érvényesnek tekintik a felek, ettől eltérni kizárólag gyártó törvényes képviselőjének előzetes hozzájárulásával, a felek közös szerződéses írásbeli nyilatkozatával lehet.

 1. A szerződés létrejötte:

A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre, az ügyfél/megrendelő írásbeli megrendelésének a gyártó/szállító által írásban történt visszaigazolásával és ezen nyilatkozatok adásvételi vagy szállítási szerződésbe foglalásával. A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. Így különösen a termék mennyiségére, formájára, színére, adalékanyagokra, egyedi igények teljesítésére. A megrendelésnek tartalmaznia kell a termék konkrét elnevezését, színét, formáját, fantázianevét, ha van, amelyet vevő a gyártó termékkatalógusa, termékismertetője alapján kiválasztott, vagy amelyet természetben a márkakereskedő, illetve a gyártó telephelyén kiállított mintadarabok, illetve lerakási bemutató mintafelületek alapján, megtekintést követően kiválasztott. Az egyedi megrendelésnek kötelező eleme a mennyiség, a termék vételára és a szállítási, fuvarozási időpont, helyszín megjelölése.

 1. Termékértékesítés:

A cég a gyártott térkő termékeit egységrakatokban értékesíti, raklapokra felhelyezve. A raklapokat kizárólag a vevő mennyiségi igényének megfelelően és maximum soronként megbontva lehet értékesíteni, és a bontáshoz vevőnek bontási díjat kell fizetni. Megrendelő a teljesítés idejét meghatározhatja akár nap vagy konkrét határidő kitűzésével. Ez utóbbi esetben gyártó/szállító a szolgáltatást a meghatározott időtartamon belül bármikor teljesítheti, a megrendelt terméket legyárthatja.

 1. Raklapok visszavásárlása:

Gyártó termékeit fa alapanyagú raklapokon pántolásos csomagolási módszerrel értékesíti, amelyen a gyártó adatai, cégneve, védjegye és egyéb megkülönböztető jelzése, amely igazolja a gyártót, feltüntetésre kerül. A hibátlan, sérülésmentes raklapokat, mint göngyölegárut gyártó az ún. kísérő raklap-jegyekkel együtt a vételtől számított 60 napon belül visszavásárolja és arról jóváíró számlát állít ki. Vevő kötelezettsége a raklapok saját költségen, gyártó telephelyére történő visszaszállítása. A határidőn túli visszaszállítás esetén gyártó jogosult visszautasítani a raklapok visszavételét, ezért a határidőn túli raklap vásárlására gyártó törvényes képviselőjének írásbeli egyedi engedélyezésére van szükség. Nem veszi vissza gyártó a hibás, sérült terméket, illetve a tévedésből, feleslegesen vásárolt többlet térkő terméket sem, az a vevő saját kockázatába tartozik.

 1. Szállítás, fuvarozás:

A vásárolt termék elszállítása a felek külön, írásbeli megállapodásának hiányában a vevő kötelezettsége. A teljesítés helye gyártó telephelye, azaz az áru átadás-átvétele, a gépjárműre történő felrakodás megtörténte. Vevő/megrendelő az egyedi szerződésben kérhet gyártótól szállítást, fuvarozást, ez esetben a szerződéses termékár tartalmazza a raklapokon értékesített termék gépjárműre rakodásának költségét. Felek a szállítás, fuvarozás költségeiben a termék vételárának megállapításával egyidejűleg állapodnak meg, a szállítási költségeket vevő köteles viselni. A termék gépjárműre történő felrakodása és a gyártó telephelyének elhagyása után a termék tulajdonjoga és a termékre vonatkozó felelőssége vevőre/megrendelőre száll át. Az elszállítás, fuvarozás során a rakományban bekövetkezett esetleges rongálódásért, károsodásért a termék szállítását ténylegesen végző fuvarozó a fuvarozás szabályai szerinti felelősséggel tartozik. A fuvarozó köteles a terméket az egyedi szerződésben meghatározott helyre és időben leszállítani, a termék megrendelőjének, illetve igazolt törvényes képviselőjének a helyszínen átadni. Az áru/rakomány átadás-átvételét a szállítójegy, fuvarlevél igazolja, amelyet felek a személyes adatuk (név, anyja neve, lakcíme és aláírói minőségének (-cégvezető, ügyvezető, telephelyvezető, fuvarozást végző-) olvasható, nyomtatott nagybetűkkel történő feltüntetése mellett saját kezűleg kötelesek aláírni, azaz a lerakodást és átadás-átvételt leigazolni. A szállítójegy nem megfelelő kitöltése, aláírása, egyéb hiányossága esetén minden, ebből eredő bizonyítási kötelezettség, kockázat a vevő/megrendelő terhére esik, az ebből eredő kár vevő/megrendelő saját kockázata. Megrendelő vevő köteles biztosítani, hogy a szerződésben általa megjelölt szállítási címen az áru kiszállításának időpontjában személyesen a megrendelő vagy képviselője a helyszínen tartózkodjon.

 1. Árjegyzék, elszámolás, számlázás, fizetési feltételek:

Gyártó árjegyzéke tartalmazza a termékek eladási bruttó árát, amelyet a gyártó telephelyén kifüggesztve a vevő megismerhet. Az árjegyzék képezi a termékértékesítés és a számlázás alapját, amelyhez az egyedileg megrendelt szállítási, fuvarozási költségek hozzáadódnak. Gyártó a vevő igényének megfelelően jogosult – a számviteli törvény szabályainak figyelembe vételével –készpénzfizetési számlát kiállítani, amelyet vevő/megrendelő az egyedi megrendelés és a terméknek a gyártó telephelyén történő átadás-átvétele közötti időtartama alatt gyártó pénztárába köteles befizetéssel teljesíteni.

A gyártó a pénztárbizonylattal egyidejűleg állítja ki és adja át vevőnek a készpénzfizetési számlát. Egyebekben gyártó a 2013. évi XXXIV törvény és a hatályos Ptk. szabályaira figyelemmel banki átutalásra vonatkozó számlát állít ki, amelyet postai úton küld meg vevő/megrendelő részére. A pénztartozás teljesítésének határideje főszabály szerint a számla kiállításától számított 30 nap.

Késedelmes fizetés esetén vevő/megrendelő továbbiakban fizetési kötelezett, a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt.

A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti. (Ptk. 6:48 §) Ha a fizetésre kötelezett gazdálkodó szerv, a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre vonatkozó alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – 8%-kal növelt értéke. A késedelmi kamatot kizáró szerződési feltételek hatályos jogszabályba ütköznek és ezért semmisek. Ha a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forint összeget megfizetni. Ezen felül köteles megtéríteni a jogosultnak a késedelemmel okozott teljes kárát, ebben a 40 euro általányon felül elsődlegesen a eljárási költségeket, illetékeket, ügyvédi munkadíjat stb. Ettől eltérő egyedi szerződéses kikötés jogszabályba ütközés miatt semmis.

Gyártó jogosult vevő/megrendelő gazdasági, pénzügyi, likviditási állapotáról vagy helyzetéről információt bekérni, annak eredménye szerint kérheti, hogy vevő/megrendelő adjon biztosítékot a vételár teljesítőképességére, vagy megállapodás szerint köthető engedményezés, tartozásátvállalás, zálogszerződés, jelzálog vagy egyéb, a pénztartozás teljesítését biztosító kötelmi szerződés.

 1. A termékre vonatkozó garancia, minőségi kifogás érvényesítése:

Gyártó termékéért a termékfelelősségre vonatkozó törvény szabályai szerinti felelősséggel tartozik. A törvényes előírások és a hatályban lévő, kötelező érvényű műszaki, európai és nemzeti szabványok szerint szavatolja termékei műszaki jellemzőit, minőségi követelményeit. Gyártó termékeit az alábbi, harmonizált európai szabványok szerint garantálja:

 • MSZ EN 1338/2003 Beton útburkoló elemek
 • MSZ EN 1339/2003 Beton járdalapok
 • MSZ EN 1340/2003 Beton útszegélyek
 • MSZ EN 771-3/2003 Beton falazóelemek
 • MSZ EN 13198/2003 Előregyártott beton utcai bútorok és kertépítő termékek

Gyártó a terméket zárt raklapos csomagolásban értékesíti, ahhoz csatolja a kísérő okmányait. A vonatkozó teljesítménynyilatkozat a gyártó honlapjáról 
(www.abetonterko.hu) letölthető, illetve külön kérés esetén megküldésre kerül. Gyártó a termékre cseregaranciát csak és kizárólag a még nem beépített és nem lerakott térkőre ad. Bármilyen minőségi kétség, kifogás esetén a térkő termék a minőségi vizsgálatig nem építhető be. Felek a minőségi kifogást mintavétel alapján igazságügyi műszaki szakértő bevonásával közösen vizsgálják, és a mintavételt valamint a vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. A termék felületén esetenként pont formájú elszíneződések képződhetnek, melyeknek előidézője a természetes adalékokban lévő szerves anyag. Az elszíneződés idővel eltűnik. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek, mivel a termékben folyamatosan zajlanak a kémiai reakciók. A különböző kiterjedésű kivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja. Az irányadó szabványok szerint ezért színeltérésre, mészkivirágzásra gyártónak nincs garanciális, illetve jótállási kötelezettsége. Szintén nincs cseregaranciája a mindenkor kiszállított mennyiség 2%-áig terjedő töréskár erejéig.

Gyártónak kizárólag termékfelelőssége van, így nem vonatkozik a garancia és a szavatossági kötelezettség az esetleges vis major-elemi kárra, továbbá a termék lerakását végző, kivitelező által okozott elváltozásokra, kárra. Így különösen, ha nem megfelelően tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibráláskor letöredezik, ha nem megfelelő, elégtelen a kavics- vagy zúzalékágyazat, szakszerűtlen a fektetés vagy térkövenként változó és nem megfelelően betartott a fugatávolság, vagy szakszerűtlen, gumilap nélküli a vibrálás. Úgyszintén fektetési, kivitelezési hiba a lerakásnál, ha az anyagok különbözőségét, enyhe színeltérését, mészkivirágzását a normál, kezdő, záró és szegélyköveknél nem veszik figyelembe.

A termékfelelősségre vonatkozó szabályok szerint vevő/megrendelő köteles a minőségi kifogását a még be nem épített termékre vonatkozóan haladéktalanul, írásban benyújtani. Cseretermék esetén köteles a kifogásolt minőségű terméket a gyártónak vissza- és átadni. A minőségileg kifogásolt terméket a hatályos szabványok szerint gyártó laborvizsgálatra küldi, töréstesztre, nyomáspróbára, adalékanyag-vizsgálatra.

Az áru mennyiségét és minőségét vevőnek vagy megbízottjának gyártó telephelyén történő felrakodáskor ellenőrizni kell. A dolog átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét okmánnyal tanúsítják (gyártó laborjegyzőkönyve, minőségi tanúsítvány). Ptk. 6:127 §.

 1. Egyebek:

Amennyiben vevő/megrendelő a szerződéstől eláll, a szerződés felbontásának szabályait kell alkalmazni. Amennyiben a termék még nem került legyártásra, úgy vevő köteles a szerződésben kikötött termék vételárának 10%-át kitevő összegű bánatpénz megfizetésére. Amennyiben a termék már legyártásra került, úgy gyártó jogosult kiszámlázni a legyártott termék vételárának 50%-át kitevő bánatpénzt, amelyet vevő köteles gyártónak megtéríteni.

Gyártó mint gazdálkodó szerv jogosult a megkötött szerződéstől elállni, ha a megrendelés időpontja és a gyártás időpontja között vevő csődeljárás vagy felszámolási eljárás alá kerül.

 

 

 1. Jogvita:

Gyártó és vevő/megrendelő a közöttük létrejött bármilyen jogvita esetére, értékhatártól függően, kifejezetten kikötik a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét és alávetik magukat a kikötött illetékességű bírósági eljárásnak. A kikötést vevő/megrendelő az egyedi szerződés aláírásával érvénybe és hatályba lépteti.

Fontos információk!

Felhasznált alapanyagok

Termékeink azbesztet és azbeszt tartalmú anyagokat nem tartalmaznak. Termékeinket homok, kavics, dolomit, cement, víz és színes termékek esetében festék felhasználásával gyártjuk. A mosott, osztályozott, több frakcióból összeállított adalékanyagváz biztosítja a jó beton alapját. Egyes felületkezelt (mosott) termékek esetében márványzúzalékot is használunk. A világos színeknél (homok, zöld és kék) fehér cement felhasználásával biztosítjuk a színek élénkségét. Csak szervetlen, fémoxid festékeket használunk, melyek UV állóak és tartósak. A zöld festék krómoxidból, a kék kobaltoxidból készül, ezért ezek ára többszöröse a vasoxid festékeknek.

Beton és szín

A felhasznált természetes anyagok színe változó, még a cementé is. Az eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége árnyalatnyi színeltéréseket okozhat. Ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik. Az időjárás és a használat folyamán a burkolat felülete változik, homogénebbé válik. Az egyenletes felület elérése érdekében burkoláskor egyszerre több (4-5) raklapról építsék be a termékeket.

Kivirágzások

A kivirágzásoknak két fajtája fordulhat elő. Az egyiket a betonban lévő szabad mész, a másikat a vízben oldható sók okozhatják. A beton pórusain keresztül a kő felszínére kerülő szabad mész a levegővel érintkezve vízben oldhatatlan kalcium-karbonáttá alakul. Ezt, a beton felszínén megjelenő fehér lerakódást nevezzük mészkivirágzásnak. Idővel ez az anyag vízben oldható kalcium-hidrokarbonáttá alakul, ami így már lemosható. Ezt a folyamatot felgyorsítja a levegő kén-dioxid tartalma. Ezért a mészkivirágzás csak átmeneti jelenség. Amennyiben az ágyazó és a besöprő (hézag kitöltő) homok nem mosott, akkor vízben oldható ásványi sókat tartalmazhat, amely a csapadék hatására a burkolat felszínére kerülhet és a víz elpárolgása után a burkolaton kivirágzás formájában megmarad. Ez a folyamat mindaddig fennáll, amíg az ágyazó és besöprő homokból sók tudnak a burkolat felületére jutni, így ennek megszűnésének időtartama sokkal hosszabb mint a mészkivirágzásoké. Ezért az ágyazó és hézagkitöltő homok vízben kioldódó anyagokat nem tartalmazhat, valamint mészkő zuzalékot ágyazóhomokként nem szabad használni (e-ÚT 06.03.42).

Elszíneződések

A termékek felületén esetenként pontformájú sárga vagy barna elszíneződések képződhetnek. Ezek előidézője a természetes adalékanyagokban lévő szerves anyag. Ezek az elszíneződések az időjárás és a használat következtében idővel megszűnnek.

Reklamáció

Termékeink átvételekor és a kivitelezés megkezdése előtt kérjük vizsgálja át a köveket. Bármilyen minőségi kétség, aggály esetén a termék -a felmerült probléma tisztázásáig- nem építhető be. Reklamáció esetén csak számlával igazolhatóan az általunk gyártott termékeket áll módunkban cserélni. Bármilyen egyéb (pl.: lerakási, felszedési) költség nem érvényesíthető.

Beton és környezet

A burkolatra kerülő szennyeződések pontszerű elszíneződéseket okozhatnak, melyek az időjárás és a használat következtében idővel megszűnnek. Termékeink sóállóak (az MSZ EN 1338/39/40 szabványok követelményeinek megfelelően), de nem savállóak, ezért a burkolatra kerülő minden olyan szerves anyagot amelynek erjedése folytán sav keletkezik (pl.: gyümölcsök), el kell távolítani a burkolatról, mert az elszíneződésen kívül a sav a betont is károsítja. A fémtárgyak okozta mechanikai sérülések nem javíthatók, ezért óvja a burkolatot az ilyen hatásoktól.

Műszaki specifikációk

 • Termékeinket az alábbi honosított harmonizált európai szabványoknak megfelelően gyártjuk:
 • MSZ EN 1338/2003 Beton útburkoló elemek. Követelmények és vizsgálati módszerek.
 • MSZ EN 1339/2003 Beton járdalapok. Követelmények és vizsgálati módszerek.
 • MSZ EN 1340/2003 Beton útszegélyelemek. Követelmények és vizsgálati módszerek.
 • MSZ EN 771-3/2003 Beton falazóelemek
 • MSZ EN 13198/2003 Előregyártott beton utcai bútorok és kertépítő termékek

Egyéb műszaki előírások

A Magyar Útügyi Társaság által kiadott Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelmények megnevezésű e-ÚT 06.03.42 számú útügyi műszaki előírás az országos közutak kezelőire kötelező, míg a helyi közutak, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánutak tekintetében ajánlott és indokolt.

A megfelelőség igazolása

A honosított harmonizált európai szabványok rendelkeznek a termékek megfelelőség igazolásának módjáról. A fenti szabványok 4-es megfelelőség igazolási rendszert írnak elő, melyszerint a gyártó feladata a termék első típusvizsgálata és az üzemi gyártásellenőrzése, kijelölt vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet bevonása nélkül. Társaságunk akkreditált laboratóriuma (Akkreditációs szám: NAH-1-1115/2015) az előírt vizsgálatokat elvégezte, azok eredményéről típusvizsgálati bizonyítványokat állított ki.

Minden termékcsoportban a méret- és szilárdsági követelményeken felül a termékeink időjárás-állósága (só- és fagyállósága), kopásállósága és csúszásellenállása megfelel a vonatkozó szabvány által támasztott legszigorúbb elvárásoknak. A megfelelőség igazolása a gyártó részéről kiállított teljesítménynyilatkozattal történik.

Kapcsolat

home icon167634 Pécs Nagy-Berki u. 3.
phone 2 icon16+36/72/552-110
mail icon16Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
globe 1 icon16www.abetonterko.hu